Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 21, 2021Οκτώβριος 21, 2021

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας καθαριότητας (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας καθαριότητας (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου Πλατανιά. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι ενός (1) έτους. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής. Προϋπολογισμός : 462.642,95€ , ήτοι  573.677,26€ με 24% Φ.Π.Α. για...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 21, 2021Οκτώβριος 21, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   Διακηρύττει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου συνολικής επιφάνειας 1.060 τ.μ (ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΈΧΕΙ ΚΤΊΣΜΑ) το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού  Σκουτελώνα στην Τοπική Κοινότητα Κολυμβαρίου στην Δημοτική ενότητα Κολυμβαρίου  του Δήμου Πλατανιά, και καλεί  τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 03/11/2021, ώρα...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 22, 2021Σεπτέμβριος 22, 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια: «Προμήθεια Πινακίδων & Ειδών Οδοσήμανσης για αντικατάσταση»

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση (άρθρ.118 N. 4412/2016) προμήθειας «Προμήθεια Πινακίδων & Ειδών Οδοσήμανσης για αντικατάσταση» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9.999,98€ (ΚΑ 30.7135.007) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 366 /20-07-2021 (ΑΔΑ...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 1, 2021Σεπτέμβριος 2, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, Υποέργο 1: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Βουκολιών», εκτιμώμενης αξίας 295.000,01€...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 16, 2021Αύγουστος 18, 2021

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού  Προώθησης Οικιακής Κομποστοποίησης  και Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά, προϋπ. χωρίς ΦΠΑ: 393.601,61€, ΦΠΑ 24%: 94.464,39€, Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 488.066,00€. δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 364/25-01-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7ΛΚ-ΗΔΜ) περί Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 9, 2021Αύγουστος 9, 2021

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «λόγω άγονου» της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Προστασίας Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 39 ημέρες (23/8/21 έως και 30/9/21) και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα

Βάσει της 156/2021 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΓΔ2ΩΞ5-4Ρ4 ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 87 ημέρες (06/07/21 έως και 30/09/21) και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%: 357.161,86€,...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 21, 2021Ιούλιος 23, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2021 Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε εδώ 

ΔιακηρύξειςΙούνιος 25, 2021Ιούνιος 25, 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Παροχή Υπηρεσιών Για Την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Στο Δήμο Πλατανιά, 32.000,00 € Χωρίς Φπα, Φπα 24% : 7.680,00 €, Σύνολο Με  Φπα 24% : 39.680,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Πλατανιά, 32.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% : 7.680,00 €, Σύνολο με ΦΠΑ 24% : 39.680,00€, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 18, 2021Ιούνιος 18, 2021

Διακήρυξη Δημοπρασίας Παραχώρησής Του Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας Έναντι Ανταλλάγματος Για Το Ετος 2021

Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους  έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2021

ΔιακηρύξειςΙούνιος 1, 2021Ιούνιος 1, 2021

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών με προϋπολογισμό μελέτης με ΦΠΑ 24%:  357.161,86 για  87 ημέρες (έως και 30/9/21)  και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, 2821340011, 29, site : www.platanias.gr Κωδικός CPV: 60443100-6...