Αποτελέσματα κατάταξης της ΣΟΧ2/2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13/10/2020 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΚΛΟΚ64-
Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:
ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου Πλατανιά.

Τα μέλη της επιτροπής , είδαν τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις
προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν
κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά
κριτήρια της προκήρυξης)

Δ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).
(Επισυνάπτονται οι πίνακες)

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της

εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Αρχεία