Αποτελέσματα κατάταξης της ΣΟΧ1/2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 07/10/2020 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΚΛΟΚ64-
Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:
ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου Πλατανιά.

Τα μέλη της επιτροπής , είδαν τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά,

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις
προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β.Πίνακας αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν
κάποιο από τα τυπικά κριτήρια της προκήρυξης)

Γ.Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά
κριτήρια της προκήρυξης)

Δ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).
(Επισυνάπτονται οι πίνακες)

Αρχεία