Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά λόγω μη προσπελασημότητας του οδικού δικτύου και αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε.

Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά λόγω μη προσπελασημότητας του οδικού δικτύου και αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις επικρατούσες  οδικές συνθήκες που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή  προσπελασημότητα του οδικού δικτύου που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πλατανιά .

3)   Το σχετικό έγγραφο  του ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε., ( Αριθμός Εισερχόμενου  2952/28-02-2019) , με το οποίο δηλώνει ότι θα εκτελέσει μόνο τα μαθητικά δρομολόγια της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου .

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά,   την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 , ΜΟΝΟ  στις Δημοτικές Ενότητες Βουκολιών, Πλατανιά & Μουσούρων, λόγω της  μη προσπελασημότητας του οδικού δικτύου και αδυναμίας εκτέλεσης μαθητικών  δρομολογίων  από το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε, πάντα  με γνώμονα την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων.
Οι  σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας της Δημοτικής  Ενότητας Κολυμβαρίου (Δημοτικό & Νηπιαγωγείο – Γυμνάσιο & Λυκείο) θα λειτουργήσουν κανονικά  , δεδομένου ότι το  ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.,   θα εκτελέσει  όλα τα μαθητικά δρομολόγια  στην περιοχή της  Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: