Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας :

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Ειδικός Στόχος:

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 1.910.000,00€

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 1.910.000,00€

Ημερομηνία ένταξης: 01/11/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5000431

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης. Οι προβλεπόμενες εργασίες δεν επιφέρουν ουδεμία αλλαγή στους λειτουργικούς χώρους της σχολικής μονάδας και στη χρήση αυτών. Οι εργασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της στατικής επάρκειας των κτιρίων, της πυρασφάλειας των χώρων, της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, καθώς και της γενικότερης αναβάθμισής τους και περιλαμβάνουν:

1.Ενίσχυση του πρώτου (δυτικού) κτιρίου του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Αποκατάσταση διαβρωμένων δομικών στοιχείων των υπολοίπων κτιρίων. Εργασίες πρόληψης διάβρωσης.

2.Κατασκευή συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας.

3.Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, με κατασκευή ανελκυστήρα για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στον α΄ όροφο και κατασκευή ραμπών στο ισόγειο και στον αύλειο χώρο, όπου δεν υπάρχουν.

  1. Η/Μ εργασίες, καθώς και κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση του σχολείου, τόσο ως προς την ασφάλεια όσο και ως προς την λειτουργικότητά του.

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: 16-10-2017/ 18 ΜΗΝΕΣ/  847.232,50 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος:  ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.

 

Αρχεία