Ανάρτηση της ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ανάρτηση της ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2020

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει  (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020)

Αρχεία