Ανακοίνωσης πρόσληψης

Ανακοίνωσης πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων                                  

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. 5. Την υπ΄αρ.55472/23-7-2021 απόφασης<< Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ.(Β 3352 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.Το με αριθ. Πρωτ.45941/11-07-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. της Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  με θέμα <<Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

7.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488//11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.

8.Τις ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών  στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

9.Tη με αριθ. 194/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΨΚΩΞ5-Ο4Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πλατανιά με θέμα «Καθορισμός εγκριθέντων θέσεων  προσωπικού (ΙΔΟΧ) πλήρους και μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2022-2023».

10.Τις ανάγκες των Δήμου Πλατανιά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πλατανιά και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Γεράνι ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος  2022-2023
21 2

Αρχεία