ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄).

5.Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α΄/10-9-2021

6. Την υπ’ αριθμ. 1/21-1-2022 (ΑΔΑ:6ΚΣ6ΟΚ64-5ΩΕ) απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022 – (2 άτομα ΔΕ Γενικών καθηκόντων -με απογευματινή απασχόληση-8μηνηςδιάρκειας, για τη στήριξη της λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου Ταυρωνίτη & Αθλητικών εγκαταστάσεων Αλικιανού), με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022».

7.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 / Α΄) όπως ισχύει

8.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41989/23-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021».

9.Την υπ’ αριθμ. 26/16-8-2022 (ΑΔΑ:9ΖΟΛΟΚ64-ΑΚΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ ανά δομή.»

10. Τη συγχώνευση Νομικών Προσώπων και σύσταση σε ένα, ίδιο και ενιαίο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά» (ΦΕΚ 1146/τ.Β΄/07-06-2011) .

11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/τ.Β΄/11-10-2013) και την υπ’ αριθμ. 566/22-08-2022 βεβαίωση της Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης κενών θέσεων.

12.Την υπ’ αριθμ. 565/22-8-2022 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

                                                                                                                                          Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Δήμο Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

(Για τη λειτουργία του σθλητικών εγκαταστάσεων Αλικιανού»)

Δήμος Πλατανιά (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων)

ΔΕ Γενικών καθηκόντων

8 μήνες

(Απογευματινή απασχόληση)

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων Κρήτης, Τ.Κ. 73014, υπόψιν κας Γιακουμάκη Βαρβάρας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340026).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι : από αύριο 6-10-2022 έως και την 17-10-2022, ημέρα Δευτέρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Αρχεία