ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρου 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018 όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α΄/10-09-2021).
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός Προσόντων Διορισμού σε φορείς δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 8. Την υπ’ αριθμ. 16/692/19-1-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας, για το έτος 2022 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)».
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων  στον Δήμο Πλατανιά.
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41989/23-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 11. Την υπ’ αριθμ.9/7-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων  προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας,  για το έτος 2022 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μετά από περικοπή θέσεων».
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, (ΦΕΚ 2186/τ.Β΄/29-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1819/10-02-2023 βεβαίωση Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5493/20-04-2023 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας προσωπικού στον προϋπολογισμό του έτους 2023.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,               συνολικά τριών (3) ατόμων στο Δήμο Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

108 Δήμος Πλατανιά (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,Τμήμα Τεχνικών Έργων) Γεράνι

(Δήμος Πλατανιά

Π.Ε. Χανίων)

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 1
109 Δήμος Πλατανιά (Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Τεχνικών Έργων ) Γεράνι

(Δήμος Πλατανιά

Π.Ε Χανίων)

ΔΕ Δομικών Έργων 8 μήνες 1
110 Δήμος Πλατανιά (Δ/νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Τμήμα Τ.οικ.Ανάπτυξης) Γεράνι

(Δήμος Πλατανιά

Π.Ε. Χανίων)

ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού 8 μήνες 1

 

 

Αρχεία