Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Συμβάσης Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Συμβάσης Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 6. Την υπ’ αρ. 87/26-03-2021 (ΑΔΑ:Ω5ΡΩΩΞ5-ΕΔΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας για το έτος 2021, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και Ανταποδοτικά Τέλη».
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2901/30-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πλατανιά ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34431/05-05-2021 (ΑΔΑ:9ΕΥ546ΜΤΛ6-Α6Φ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34921/7-5-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2186/τ.Β΄/29-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3201/τ.Β΄/28-11-2014, ΦΕΚ 3077/τ.Β΄/6-9-2017), ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019), καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8776/2806-2021 βεβαίωση Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.7706/09-06-2021 βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου – φορτηγού  -με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1
102 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

(ισοπεδωτής γαιών)

8 μήνες 1
103 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Οδηγών φορτηγών              (ανοικτού τύπου) 8 μήνες 1
104 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(αποκομιδής)

8 μήνες 4

Αρχεία