Ανακοινωση προσληψης μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο κολυμβαριου και μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο αλικιανου Για το διδακτικο ετος 2022-2023

Ανακοινωση προσληψης μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο κολυμβαριου και μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο αλικιανου Για το διδακτικο ετος 2022-2023

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά, κατόπιν της υπ’αριθμ. 17/2022 (ΑΔΑ: 94Β6ΟΚ8Ψ-ΛΜ0) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).
 2. Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ
 3. Την απόφαση 8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέτοντας υπόψη της Σχολικής Επιτροπής τις διατάξεις για τους Σχολικούς Τροχονόμους ως κάτωθι:
 4. Τον ν. 2094/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων
 5. Τις διατάξεις των παραγ.1 και 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 6. Τις διατάξεις της παρ. 45 α΄του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αναφορικά με την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές Επιτροπές , στους Εθελοντές σχολικούς τροχονόμους
 7. Την υπ΄αριθμ.47455/16.8.2007(1734 Β΄) αναφορικά με την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων
 8. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999)
 9. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000)
 10. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/29.10.1997).
 11. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α
 12. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
 13. Το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
 14. Το με ημ/νία (εισερχ.mail) 16-09-2022 έγγραφo αίτημα παραίτησης της σχολικής τροχονόμου που είχε απασχοληθεί το διδακτικό έτος 2021-2022.
 15. Το με αρ.πρωτ. 67/15-09-2022 έγγραφο αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου ‘’Αναγκαιότητα της πρόσληψης Σχολικού Τροχονόμου κατά την διάρκεια του σχ.έτους 2022-2023 κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών’’.
 16. Το με αρ.πρωτ. 170/08-09-2022 έγγραφο αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού ¨Προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου’’.
 17. Την με αρ.17/2022 (ΑΔΑ: 94Β6ΟΚ8Ψ-ΛΜ0) απόφαση Δ.Σ Αθμιας σχολικής επιτροπής.
 18. Την αναγκαιότητα πρόσληψης των σχολικών τροχονόμων στο Δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου και Αλικιανού αντίστοιχα, για την ασφάλεια προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

 

Προκηρύσσει την πλήρωση: α) Μίας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο δημοτικό σχολείο Κολυμβαρίου και β) μίας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο δημοτικό σχολείο Αλικιανού, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την 20η  Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και έως την 27η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο γραφείο της Διευθύντριας/Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου και από την 20η  Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και έως την 22η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο γραφείο του Διευθυντή/Προϊσταμένου του δημοτικού σχολείου Αλιλκιανού.

Η πρόσληψη θα ισχύει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022 – 2023.

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

Οι ώρες απασχόλησης είναι:

 • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
  • Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Ο Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”.

Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, με την υποχρέωση ναεκπαιδευτεί κατάλληλα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1- Αίτηση (απλή με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ ,ΑΜΚΑ, Τηλέφωνο κλπ).
2- Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2020.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

3- Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
4- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

6- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί
7- Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας

8- Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

 

Κατά την επιλογή, θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο υπ’αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ , ανάμεσα στα άλλα, η προηγούμενη εμπειρία των ενδιαφερόμενων σε θέματα αστυνόμευσης και τροχαίας. Επίσης θα συνεκτιμηθούν, το γεγονός της γνώσης της σχολικής κοινότητας και τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις διευθύνσεις των σχολείων.

 

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δήμου Πλατανιά

 

 

Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη

Αρχεία