Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στις 20/12/2021, με την 395 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πλατανιά ,

Δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς των προσφορών για τον διαγωνισμού του έργου:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, Υποέργο 1: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Δημοτικού καταστήματος Αλικιανού, εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ ,

με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184835 ως εξής:

  • νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00 μ.μ.
  • νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

 

Αρχεία