ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Ανακοινώνει

σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ( ΑΔΑ: ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ)  ανακοίνωση  ,

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων ,

για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) ,

του ΝΠΔΔ Δήμου  Πλατανιά που εδρεύει στο Γεράνι Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και συγκεκριμένα :

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΙΟΚΟΜΟΙ -5  άτομα

ΔΕ  ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ- 4 άτομα

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-2 άτομα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ-1 άτομο

( 10 άτομα για το Βρεφονηπιακό σταθμό Κοντομαρί : ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΙΟΚΟΜΟΙ 5  άτομα – ΔΕ  ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3 άτομα – ΔΕ Μάγειρων 1 άτομο, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1 άτομο )

( 1 άτομο για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών : ΔΕ  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  1 άτομο )

( 1 άτομο για τον Παιδικό Σταθμό Σκινέ : ΔΕ Μάγειρων 1 άτομο )

Ημερομηνίες  υποβολής αιτήσεων : από 6-10-2021 έως 15-10-2021.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά , με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων Κρήτης, Τ.Κ. 73014, υπόψιν κας Γιακουμάκη Βαρβάρας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340026).

 

Αρχεία