2η Γνωστοποίηση πλήρωσης δέκα τριών (13) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών στις δομές , Παιδικού Σταθμού Βουκολιών,Παιδικού Σταθμού Σκινέ , Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

   Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμόν 31/2021  (ΑΔΑ: ΩΗΠΔΟΚ64-0ΝΝ) & την 32/2021(ΑΔΑ:9ΛΠΔΟΚ64-Δ4Ξ)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
  1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  3.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2021.
  4. 5. Την επιτακτική ανάγκη έναρξης λειτουργίας των δομών,

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα τριών ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από  13-9-2021 μέχρι  15-9-2021.

 

Αρχεία