Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 7, 2018Νοέμβριος 7, 2018

Περίληψη Διακήρυξης

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δρασεις του Δήμου Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 134.200,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 26/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 31, 2018Οκτώβριος 31, 2018

Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, Yποέργο 3: Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτίρια», εκτιμώμενης αξίας 156.366,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 25, 2018Οκτώβριος 25, 2018

Πρόσκληση για Ανάθεση “Προμήθειας Πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης ”

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεσηΠρομήθειας Πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης  με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 10.905,80€ (Απόφαση Δημάρχου 685/19.10.2018 και διάθεση πίστωσης ΚΑ 30.7135.007 13416/19.10.2018). Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,  με αριθμό πρωτ 12799/11.10.2018   Περιεχόμενο Προσφοράς: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταστεί ανάδοχος δεσμεύεται να καταθέσει στο Δήμο Πλατανιά...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 25, 2018Οκτώβριος 29, 2018

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ο Δήμαρχος  Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 11ης Φεβρουαρίου 2017 της  ΣΑΕ 571 με ενάριθμο 2014ΣΕ57100004», εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 24, 2018Οκτώβριος 24, 2018

Προσκληση Υποβολης Προσφορας

Προσκληση Υποβολης Προσφορας για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών, »Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος Γυμνασίου  Λυκείου Κολυμβαρίου» προϋπολογισμού 39.162,50 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 48.561,50€ με ΦΠΑ . Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 19, 2018Οκτώβριος 19, 2018

Εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατηγορία 2: Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ

Εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 24, 2018Οκτώβριος 9, 2018

Πρόσκληση για Ανάθεση Προμήθειας Σκυροδέματος των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση Προμήθειας Σκυροδέματος των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά: ΔΕ Πλατανιά ΔΕ Βουκολιών ΔΕ Κολυμβαρίου ΔΕ Μουσούρων  

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 21, 2018Οκτώβριος 9, 2018

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατηγορία 1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 18, 2018Οκτώβριος 9, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  της Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία, Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 14, 2018Οκτώβριος 9, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πλατανιά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ομάδες ΣΤ και για την ομάδα Ε κατέστησαν άγονες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της με αρ. 6212/30-05-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού δυνάμει: α) της 277/4-9-2018 Απόφασης Ο.Ε....