Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 18, 2018Σεπτέμβριος 18, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  της Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία, Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 14, 2018Σεπτέμβριος 17, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πλατανιά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ομάδες ΣΤ και για την ομάδα Ε κατέστησαν άγονες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της με αρ. 6212/30-05-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού δυνάμει: α) της 277/4-9-2018 Απόφασης Ο.Ε....

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 6, 2018Σεπτέμβριος 6, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  της Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία, Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 6, 2018Σεπτέμβριος 6, 2018

Εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατηγορία 1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 30, 2018Σεπτέμβριος 3, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την μίσθωση απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 3600,00€ χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 4464,00€ με ΦΠΑ . Η ανωτέρω μίσθωση απορριμματοφόρου θα διεξαχθεί σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 23, 2018Αύγουστος 23, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 8, 2018Αύγουστος 8, 2018

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμού 135.104,20€ με Φ.Π.Α.

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 3, 2018Αύγουστος 3, 2018

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙOY ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤHN Τ.Κ. ΡΑΒΔΟΥΧΑ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 236.500,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 3, 2018Αύγουστος 3, 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας: «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά  και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του  Ν.Π.Δ.Δ. της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών» για 12 μήνες αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 28, 2018Ιούλιος 28, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 76.150,19€ χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 94.426,24€ για διάστημα 48 ημερών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης η οποία είναι η 14/8/2018 και μέχρι...