Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 22, 2017Δεκέμβριος 22, 2017

Προκήρυξη Για Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Για Την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους 2017-2018

O Πρόεδρος  Δ.Σ. Του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά Έχοντας υπόψη: 1.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» , 2.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 21, 2017Δεκέμβριος 21, 2017

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος του Δήμου Πλατανιά, χρηματοδότηση ίδιοι πόροι, χρήση 2017 προϋπολογισμός: 389.955,99€ συμπ. ΦΠΑ 24%

ΔιακηρύξειςΝοεμβρίου 10, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΛΑΚΚΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΛΑΚΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 16/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:...

ΔιακηρύξειςΝοεμβρίου 10, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ»

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την Ανοικτή Διαδικασία  Για Την Επιλογή Αναδόχου  Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 17/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 31, 2017Οκτώβριος 31, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

του έργου: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ   Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 25, 2017Οκτώβριος 25, 2017

Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ», εκτιμώμενης αξίας 295.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 15/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Δεκέμβριος 28, 2017

Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαιών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του Προσώπων

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   Η διαγωνισµός  αφορά στην προµήθεια καυσίµων (Βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης) λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» συνολικού προϋπολογισμού 720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 16907/30-07-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά – 2η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

  2Η Προσκληση Υποβολης Προσφορας για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά – 3η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

3η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης στον...

  • 1
  • 2