Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2018Ιούλιος 13, 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών Άρση καταπτώσεων και άμεση αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 161.287,76 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 199.996,82€ με ΦΠΑ . Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 27, 2018Ιούνιος 27, 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2018

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 499/2018  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Μπεμπλιδάκης Κων/νος       ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καμπουρακης...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 13, 2018Ιούνιος 13, 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 6212/30-5-2018 διακήρυξης που αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά, εκτιμώμενης αξίας 74.389,77€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) /τροποποίηση εντύπου Οικονομικής προσφοράς

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6131/29-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Τις διατάξεις του Ν.4412/20116 των άρθρων 121 παράγραφος 5β Την παρ. 5Β του άρθρου 121 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο “οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την...

ΔιακηρύξειςΜάιος 31, 2018Ιούνιος 13, 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικο του Δήμου Πλατανιά, μεχρι 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεων των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. Προυπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ  59.991,75 € και με  ΦΠΑ 74.389,77 €   Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία  επικοινωνίας: Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πλατανιά Ταχ....

ΔιακηρύξειςΜάιος 30, 2018Μάιος 30, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών του στις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   περί «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου  Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών του στις απαιτήσεις του  Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»   Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας  «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου  Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών...

ΔιακηρύξειςΜάιος 21, 2018Μάιος 20, 2018

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 14 ναυαγοσωστικούς πύργους, έτος 2018, εναρμονισμένη με το Π.Δ. 31/2018 – ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’ και το με αρ. πρωτ.: 2131.17/1497/2018, 27-4-2018 του από 24/ 04/2018 πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των...

ΔιακηρύξειςΜάιος 17, 2018Μάιος 17, 2018

Ματαίωση διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με την 5384/10-5-2018 διακήρυξη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Την με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε. Την με αρ. Πρωτ. 5550/15-4-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5551/15-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Την ματαίωση του διαγωνισμού...

ΔιακηρύξειςΜάιος 11, 2018Μάιος 22, 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Την με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε. Την με αρ. Πρωτ. 5550/15-4-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5551/15-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Την ματαίωση του...

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 18, 2018Απρίλιος 19, 2018

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Πλατανιά, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, 2018

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Πλατανιά Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 13 ναυαγοσωστικούς πύργους, έτος 2018

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 5, 2018Απρίλιος 22, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  της προμήθειας  καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,   βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά δυνάμει των: α) 76/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (ΑΔΑ:  Ω1Γ3ΩΞ5-ΡΘ4), β) ΠΡΑΞΗ 11/2018...